Reklamační řád

 • Všeobecná ustanovení

  Tento reklamační řád platí pro nakupování prostřednictvím webu www.pohoda-nabytek.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy. Řád blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Provozovatelem webových stránek www.pohoda-nabytek.cz je společnost Nábytek POHODA s.r.o. se sídlem Sokolovská 366/84, Praha 8-Karlín 186 00, IČO: 26946912, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 145774. Provozovna: Lísek 16, 59245.

  Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek provozovatele.

  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené reklamačním řádem obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 • Vymezení pojmů

  Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

  Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

  Zákazníkem našeho obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

  Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

  Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

  I.OBECNÉ PODMÍNKY 
 • Povinnost kupujícího

  Kupující, který není spotřebitelem, je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně po dodání zboží jej prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodejce o případných zjištěných závadách. Kontaktní osobou při řešení reklamací je Ing. Libor Jedlička, tel. 605 25 9392, e-mail: info@postelepohoda.cz. Kupující spotřebitel by ve vlastním zájmu měl učinit obdobné kroky při převzetí věci jako kupující, který spotřebitelem není. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě. Místem pro uplatnění reklamace je provozovna Lísek 16, 592 45 Lísek u Bystřice nad Pernštejnem.

  Oprávněnou reklamaci je možné podat těmito způsoby:

  a) e-mailem nebo doporučeným dopisem
  b) doručením na adresu prodejny
  c) osobním doručením do sídla firmy

 • Kupující by měl uvést:

  a) číslo objednávky, které je zasíláno společně s potvrzením objednávky v e-mailu
  b) co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů
  c) prokázat uzavření kupní smlouvy - zejména prostřednictvím kopie faktury či dodacího listu.
  d) pokud má možnost přiložit fotografie poškození (snazší posouzení bez nutnosti dodání zboží)

 • Povinnost prodávajícího

  Prodávající může vydat písemný reklamační protokol,  který obsahuje informace o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

  Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany při či po uplatnění reklamace nedohodnou jinak. O vyřízení reklamace vyrozumí prodávající neprodleně kupujícího, a to buď formou SMS nebo e-mailem.

  II. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU 

  V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

  III. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
 • Uplatnění reklamace v záruční lhůtě 

  Všeobecná ustanovení

  Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době.

  Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako záruční list. Pokud si kupující zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy spotřebitel převezme zboží od přepravce. U případné reklamace rozměrů výrobků je nutné vycházet z daných letáků – prospektů výrobce, kde jsou tyto jasně stanoveny – rozměry uvedené na faktuře a dodacím listu jsou obchodním označením.
  Pokud kupující, který není spotřebitelem, zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je uvedeno na faktuře a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen ihned, nejpozději však do tří dnů, podat písemnou zprávu na adresu prodejny prodejci, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, hrozí mu, že na pozdější případnou reklamaci nebude brán zřetel. Kupující spotřebitel by ve vlastním zájmu měl učinit obdobné kroky při převzetí věci jako kupující, který spotřebitelem není. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě. Spotřebiteli ale neučinění těchto kroků nijak nekrátí jeho práva.

 • Záruční podmínky 

  1) Délka záruky je 24 měsíců, pokud není uvedena doba delší, a začíná se počítat ode dne převzetí zboží kupujícím. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

  2) Zákazník doručí reklamované zboží na adresu provozovny a nebo je možné po dohodě obou stran, toto zboží vyzvednout přepravou firmy Nábytek Pohoda s.r.o. V případě oprávněné reklamace hradí skutečně vynaložené náklady na dopravu prodávající. Kupující spotřebitel hradí náklady na dopravu, jakož i jakékoliv jiné náklady nutné k uplatnění reklamace, pouze v případě zjevně neoprávněné reklamace – v opačném případě má nárok na náhradu těchto nákladu od prodávajícího.

  3) Jakmile bude reklamace vyřízena, tak prodávající bez zbytečného odkladu vyzve zákazníka k odběru zboží a nebo po předchozí dohodě přiveze zboží na adresu zákazníka. Zákazník se také může dotázat na aktuální stav reklamace buď telefonicky nebo e-mailem.

  4) Nárok na uplatnění záruky nelze uplatnit v těchto případech vzniku škod:

  - neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím
  - poškozením zboží živly
  - poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, jež je v rozporu s účelem zakoupeného zboží a návodem k použití
  - poškozením zboží při přepravě, pokud nebylo zboží transportováno vozidly společnosti Nábytek POHODA s.r.o.

  5) Prodávající může po dohodě s kupujícím nahradit vadné a případně neopravitelné zboží jiným zbožím se stejnými parametry.

  Práva plynoucí ze záruky

 • Kupující spotřebitel při uplatnění záruky má:

  - jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny 
  - jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  - jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží (zásadně tři stejné či 4 různé vady), právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  - jde-li o jiné vady neodstranitelné (čili takové, které nebrání řádnému užívání věci) a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny 

 • Závěrečná ustanovení 

  Tento reklamační řád nabývá účinnosti 3.2.2014

  Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Novinky

Meredit

26.1.2019
Čalouněná postel s volně loženými matracemi s pratelným potahem matrace s polohovacím roštem a s úložným prostorem.

Fydo

26.1.2019
Rozkládací gauč pro každodenní spaní s úložným prostorem.

Kate

26.1.2019
Celočalouněné lůžko, úložný prostor, lamelový rošt, otevírání z boku
Katalog čalouněných postelí Mapa prodejců čalouněných postelí Poslat poptávku